CH5 指定品牌类“海上和平女神-妈祖”文创商品、宣传海报、微视频设计 返回

金犊奖

CH5-5000-635-1

CH5-5000-635-1

 

CH5-5000-635-2

CH5-5000-635-2

 

CH5-5000-635-3

CH5-5000-635-3

 

CH5-5000-635-4

CH5-5000-635-4

 

CH5-5000-635-5

CH5-5000-635-5

 

 

银犊奖

CH5-0112-7522

CH5-0112-7522

 

CH5-5000-586-1

CH5-5000-586-1

 

CH5-5000-586-2

CH5-5000-586-2

 

CH5-5000-586-3

CH5-5000-586-3

 

CH5-5000-586-4

CH5-5000-586-4

 

CH5-5000-586-5

CH5-5000-586-5

 

CH5-5000-586-6

CH5-5000-586-6

 

CH5-5000-586-7

CH5-5000-586-7

 

CH5-5000-586-8

CH5-5000-586-8

 

CH5-5000-586-9

CH5-5000-586-9

 

 

铜犊奖

CH5-0002-269

CH5-0002-269

 

CH5-5000-569-1

CH5-5000-569-1

 

CH5-5000-569-2

CH5-5000-569-2

 

CH5-5000-569-3

CH5-5000-569-3

 

协办媒体

协办单位

 • 北京市台湾同胞联谊会
 • 台北市媒体服务代理商协会(MAA)
 • 台北市广告代理商业同业公会
 • 国际广告协会台北分会(IAA)
 • 台北市数位行销经营协会
 • 台北市报纸广告业职业工会
 • 台北市广告业经营协会4A
 • 台北市杂志商业同业工会
 • 社会法人中华民国直觉艺术协会(联盟)
 • 中华平面设计协会
 • 台湾微电影创办协会

协办院校